اطلاعات درباره انواع کابل آلومینیومی
قیمت کابل آلومینیومی

اطلاعات درباره انواع کابل آلومینیومی

کابل آلومینیومی کابل آلومینیومی زمینی، نوعی کابل با هادی آلومینیوم است که ولتاژ نامی ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت دارد. کابل زمینی آلومینیوم می‌تواند دو، سه و چهار یا پنج رشته با هادی های مفتول و نیمه افشان باشد. کابل آلومینیوم ۴ رشته در دو نوع، با سطح مقطع یکسان و یا سه رشته با سطح مقطع برابر به همراه یک رشته نول (با سطح مقطع کمتر) تولید می‌شود.

کابل آلومینیومی زمینی، نوعی کابل با هادی آلومینیوم است که ولتاژ نامی ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت دارد. کابل زمینی آلومینیوم می‌تواند دو، سه و چهار یا پنج رشته با هادی های مفتول و نیمه افشان باشد. کابل آلومینیوم ۴ رشته در دو نوع، با سطح مقطع یکسان و یا سه رشته با سطح مقطع برابر به همراه یک رشته نول (با سطح مقطع کمتر) تولید می‌شود.