اطلاعات درباره انواع کابل مخابراتی
قیمت کابل مخابراتی

اطلاعات درباره انواع کابل مخابراتی

کابل مخابراتی کابل مخابراتی در دو نوع مسی و فیبر نوری ساخته می‌شود که هر کدام انواع مختلفی برای استفاده‌‌های زمینی، هوایی و دریایی دارند. مخابرات داده با استفاده از کابل، از طریق هوا، زمین و دریا انجام می‌گردد، بنابراین این کابل‌‌ها نیز در انواع هوایی، زمینی و دریایی ساخته می‌شوند.

کابل مخابراتی در دو نوع مسی و فیبر نوری ساخته می‌شود که هر کدام انواع مختلفی برای استفاده‌‌های زمینی، هوایی و دریایی دارند. مخابرات داده با استفاده از کابل، از طریق هوا، زمین و دریا انجام می‌گردد، بنابراین این کابل‌‌ها نیز در انواع هوایی، زمینی و دریایی ساخته می‌شوند.