اطلاعات درباره انواع کابل چاه ارت
قیمت کابل چاه ارت

اطلاعات درباره انواع کابل چاه ارت

کابل چاه ارت واژه ارت (Earth) به معنای زمین و سیم ارت سیم اتصال به زمین است. کابل ارت یکی از مهم ترین ابزار کاربردی در صنایع برق است. این سیم از خطر برق گرفتگی افراد جلوگیری می کند. به صورت کلی واژه ارت را به دو صورت می توان معنا کرد. در برخی مدارهای الکتریکی زمین نقش مبدا را ایفا می کند که در این صورت زمین به عنوان مبدا برای اندازه گیری ولتاژ های الکتریکی عمل می کند. معنای دیگر ارت اتصال مستقیم به زمین است که در این صورت برای افزایش ضریب ایمنی دستگاه ها به کار می رود.

واژه ارت (Earth) به معنای زمین و سیم ارت سیم اتصال به زمین است. کابل ارت یکی از مهم ترین ابزار کاربردی در صنایع برق است. این سیم از خطر برق گرفتگی افراد جلوگیری می کند. به صورت کلی واژه ارت را به دو صورت می توان معنا کرد. در برخی مدارهای الکتریکی زمین نقش مبدا را ایفا می کند که در این صورت زمین به عنوان مبدا برای اندازه گیری ولتاژ های الکتریکی عمل می کند. معنای دیگر ارت اتصال مستقیم به زمین است که در این صورت برای افزایش ضریب ایمنی دستگاه ها به کار می رود.