قیمت رسانا کابل

کاتالوگ محصولات رسانا کابل در لاله زار

نمایندگی فروش محصولات رسانا کابل در لاله زار فروش اینترنتی و فروش محصولات رسانا کابل کابل شیلددار افشان سایز 4x2.5 رسانا کابل,کابل مخابراتی زمینی 2x2x0.6 رسانا کابل,کابل کواکسیال 4/5 رسانا کابل,کابل کواکسیال 4/5 فویل دار رسانا کابل,کابل کواکسیال RG59 رسانا کابل,کابل مخابراتی هوایی 2x2x0.6 رسانا

رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x185 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x185 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x185 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x70 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x70 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x70 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبر

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x300 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x300 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x300 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x400 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x400 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x400 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x120 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x120 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x120 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 3x2.5 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x2.5 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x2.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x50 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x50 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x50 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبر

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 2x1.5 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x1.5 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x1.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x95 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x95 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x95 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبر

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x240 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x240 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x240 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 2x6 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x6 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x6 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچ

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 2x10 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x10 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x10 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبر

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 3x25 16 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x25 16 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x25+16 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 و 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل م

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x35 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x35 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x35 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبر

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x25 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x25 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x25 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبر

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 2x2.5 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x2.5 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x2.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 3x16 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x16 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x16 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبر

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x150 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x150 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x150 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x500 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x500 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x500 رسانا کابل هادی مس کلاس 1 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 2x4 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x4 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 2x4 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچ

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 3x10 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x10 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x10 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبر

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 3x1.5 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x1.5 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x1.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 3x6 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x6 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x6 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچ

تماس بگیرید
کابل مخابراتی زمینی 2x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی زمینی 2x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی زمینی 2x2x0.6 رسانا کابل رنگ بدنه طوسی هادی مسی انعطاف پذیری بالا قابل استفاده در داخل ساختمان سایز 2x2x0.6 تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل زمینیبرچسب ها : کابل

تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی 50x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 50x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 50x2x0.6 رسانا کابل رنگ بدنه مشکی هادی مسی مقاومت بالا قابل استفاده در خارج از ساختمان سایز 50x2x0.6 تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مخابراتیبرچسب ها : کاب

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 1x16 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x16 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 1x16 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبر

تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی 6x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 6x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 6x2x0.6 رسانا کابل رنگ بدنه مشکی هادی مسی مقاومت بالا قابل استفاده در خارج از ساختمان سایز 6x2x0.6 تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مخابراتیبرچسب ها : کابل

تماس بگیرید
سیم افشان سایز 1x16 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x16 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x16 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل سیم افشانبرچسب ها : سیم » رسان

تماس بگیرید
کابل مفتولی سایز 3x4 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x4 رسانا کابل

کابل مفتولی سایز 3x4 رسانا کابل هادی مس کلاس 2 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در روی گچ ها، روی دیوارهای آجری و بتونی  تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچ

تماس بگیرید
سیم افشان سایز 1x1.5 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x1.5 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x1.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل سیم افشانبرچسب ها : سیم » رسا

تماس بگیرید
سیم افشان سایز 1x2.5 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x2.5 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x2.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل سیم افشانبرچسب ها : سیم » رسا

تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی 20x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 20x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 20x2x0.6 رسانا کابل رنگ بدنه مشکی هادی مسی مقاومت بالا قابل استفاده در خارج از ساختمان سایز 20x2x0.6 تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مخابراتیبرچسب ها : کاب

تماس بگیرید
سیم افشان سایز 1x0.75 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x0.75 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x0.75 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل سیم افشانبرچسب ها : سیم » رس

تماس بگیرید
سیم افشان سایز 1x6 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x6 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x6 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل سیم افشانبرچسب ها : سیم » رسانا

تماس بگیرید
سیم افشان سایز 1x10 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x10 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x10 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل سیم افشانبرچسب ها : سیم » رسان

تماس بگیرید
سیم افشان سایز 1x4 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x4 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x4 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل سیم افشانبرچسب ها : سیم » رسانا

تماس بگیرید
سیم افشان سایز 1x1 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x1 رسانا کابل

سیم افشان سایز 1x1 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در داخل لوله و زیر گچ بری تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل سیم افشانبرچسب ها : سیم » رسانا

تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی 2x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 2x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 2x2x0.6 رسانا کابل رنگ بدنه مشکی هادی مسی مقاومت بالا قابل استفاده در خارج از ساختمان سایز 2x2x0.6 تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مخابراتیبرچسب ها : کابل

تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی 4x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 4x2x0.6 رسانا کابل

کابل مخابراتی هوایی 4x2x0.6 رسانا کابل رنگ بدنه مشکی هادی مسی مقاومت بالا قابل استفاده در خارج از ساختمان سایز 4x2x0.6 تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل مخابراتیبرچسب ها : کابل

تماس بگیرید
کابل شیلددار افشان سایز 4x0.75 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 4x0.75 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 4x0.75 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 شیلد مسی روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در تابلوهای فرمان تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل شیلد داربرچسب ها : کاب

تماس بگیرید
کابل افشان سایز 2x10 رسانا کابل

کابل افشان سایز 2x10 رسانا کابل

کابل افشان سایز 2x10 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل افشان

تماس بگیرید
کابل شیلددار افشان سایز 2x1.5 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 2x1.5 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 2x1.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 شیلد مسی روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در تابلوهای فرمان تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل شیلد داربرچسب ها : کابل

تماس بگیرید
کابل شیلددار افشان سایز 2x0.75 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 2x0.75 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 2x0.75 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 شیلد مسی روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در تابلوهای فرمان تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل شیلد داربرچسب ها : کاب

تماس بگیرید
کابل شیلددار افشان سایز 3x2.5 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 3x2.5 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 3x2.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 شیلد مسی روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در تابلوهای فرمان تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل شیلد داربرچسب ها : کابل

تماس بگیرید
کابل شیلددار افشان سایز 2x1 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 2x1 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 2x1 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 شیلد مسی روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در تابلوهای فرمان تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل شیلد داربرچسب ها : کابل »

تماس بگیرید
کابل شیلددار افشان سایز 3x1 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 3x1 رسانا کابل

کابل شیلددار افشان سایز 3x1 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 شیلد مسی روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده در تابلوهای فرمان تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل شیلد داربرچسب ها : کابل »

تماس بگیرید
کابل افشان سایز 3x10 رسانا کابل

کابل افشان سایز 3x10 رسانا کابل

کابل افشان سایز 3x10 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل افشان

تماس بگیرید
کابل افشان سایز 2x4 رسانا کابل

کابل افشان سایز 2x4 رسانا کابل

کابل افشان سایز 2x4 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل افشانب

تماس بگیرید
کابل افشان سایز 2x6 رسانا کابل

کابل افشان سایز 2x6 رسانا کابل

کابل افشان سایز 2x6 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل افشانب

تماس بگیرید
کابل افشان سایز 2x1.5 رسانا کابل

کابل افشان سایز 2x1.5 رسانا کابل

کابل افشان سایز 2x1.5 رسانا کابل هادی مس کلاس 5 آنیل شده روکش PVC تحمل دمای بالا قابل استفاده  در وسایل الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین آلات تولید در ایران با نام تجاری رسانا کابل نوع سیم و کابل کابل افشا

تماس بگیرید